В рамките на проекта е назначен екип за управление на дейностите в следният състав:

Асен Кръстев – ръководител 

Милан Зарев – координатор

Николай Гугов – счетоводител

Деница Тенчева – Фока – психолог

Чавдар Петров – специалист «Връзки с обществеността»

Като ключови специалисти, които разработват образователният софтуер и провеждат предвидените в проекта обучения са назначени г-жа Катерина Щерева и г-жа Весела Зашева, които са с дългогодишен опит в работа с деца и ученици със СОП и обучение на професионалисти, работещи с тях. Към екипа за обучение на ресурсните учители е назначен и г-н Мирослав Чалъков – психолог, работещ с деца, страдащи от аутизъм.

За обучението на педагогическите кадри в 11 – те училища са привлечени на граждански договори и 21 ресурсни учители с опит и стаж в образователната система. 

Партньори на проекта са 34 ОУ „Стою Шишков” гр. София и ОУ”Христо Смирненски” гр. Момин проход. 34 ОУ „Стою Шишков” участва в дейностите по организация и провеждане на първия информационен цикъл, като предостави за целодневно ползване помещение, където наетите обучители в рамките на два дни – 16 ч. проведоха обучението на ресурсните учители и други специалисти- психолози и логопеди. Във втория информационен цикъл също предостави помещение за провеждане на обучението, водено от ресурсните учители на училището на другите педагози и родители. Подпомага при необходимост комуникацията на екипа за организация и управление с ръководствата на другите включени в проекта училища от София. ОУ ”Христо Смирненски” гр. Момин проход осигури помещение за провеждане на втори информационен цикъл, в който взеха участие и учители, родители и директора от ОБУ Д-р Петър Берон от Момин проход. Основно това училище ни подпомага в комуникацията на екипа с ръководството на Болничното училище, така необходимо имайки предвид разстоянието между двата града. Също така това училище подпомага медийната кампания по проекта като съдейства за разпространението на информация относно неговите цели и дейности на територията на гр. Момин проход. 

Като цяло на този етап съвместната работа на БСЛА с двете училища може да бъде оценена на много високо ниво на професионализъм, сътрудничество, кооперативност и партньорство.

 
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД "ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ"