ОПИСАНИЕ НА СОФТУЕРА, ПОДПОМАГАЩ ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Образователният софтуерен е продукт за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности по български език и математика от 7 до 14 годишна възраст. Образователният софтуер е специално разработен така, че да е подходящ за повишаване на знанията и подпомагане на обучението на децата и учениците с дислексия, дискалкулия и ХАДВ /хиперактивен синдром и дефицит на вниманието/, като може да бъде използван и при деца и ученици с: аутизъм, различна степен на интелектуална недостатъчност, деца с остатъчен слух и с практическа глухота. Софтуерът е решен в три модула - Модул „Логика“ , Модул „Математика“ и модул „Четене“.

Модул „Математика“

В Модул „Математика“ е обърнато внимание на логико-математическия аспект на математиката, като тук има игри на принципа на мултипликативните класове, които подпомагат осъзнаването на умножението и делението. В тази част на образователния софтуер се работи и върху слуховата и зрителна памет за цифри; игри за събиране и изваждане до 20, а на по-висок етап - до 100. Включени са и задачи – игри за деление и умножение. Специално внимание е обърнато на практическа насоченост на математиката: боравене с банкноти и левове, както и работа върху количества, цени, изпълнение на списъци с поръчки от магазин и т.н.

Игри

Играй Жълта котка на райета Играй Извънземни Играй Мобилен телефон Играй Виртуален магазин

Модул „Логика“

Този модул съдържа две подзони - „Пространство“ и Време“. Подмодул „Пространство“ е максимално насочен към социалната интеракция и практическата роля на математиката. Тук се реализира познание за: пространствените отношения; ориентацията в пространството, по собственото тяло, по отразен образ; откриване на пътека по „килим” на оказана схема и други. Подмодулът „Време“ работи върху опознаването на сезоните, месеците и дните. Тук се използват задачи и игри за редуване, откриване на грешки и съотнасяне. Специално внимание е отделено на опознаването на часовника, като игрите са с цел: усвояване на ролята на малка и голяма стрелка; нагласяне на електронен часовник по такъв със стрелки и обратно; откриване грешки по зададена вербално инструкция и коригиране; съотнасяне на произнесен час към няколко алтернативи.

Игри

Играй Къщата на Дари Играй Дари отива на училище Играй Между лятото и зимата Играй Да сверим часа Играй На концерт

Модул „Четене“

Модул „Четене“ съдържа образователна програма, разработена да подобри разбирането при четене и слушане на комплексни текстове за деца от 7 до 14 годишна възраст. Програмата осигурява учебна среда, в която децата четат (или слушат) интерактивни текстове с различно ниво на трудност. Организирана в седем нива с увеличаваща се сложност. Включва 49 интерактивни текста (съдържащи между 50 и 300 думи). Програмата работи и за разширяване на речниковия фонд на децата. Всеки текст е последван от въпроси, чиито брой се увеличава за всяка възраст с цел подобряване на нивото на разбиране. Всеки текст е прочетен от актьор и може да бъде възприет и слухово.

Играй Стъпала към четенето
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД "ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ"