Можете да изтеглите презентации на различна тематика, свързани със Специалните Образователни Потребности (СОП).

 Настоящите презентации са реализирани от доказани специалисти в областта на СОП.

Дислексията като специфично разстройство на училищните умения 781,06 kb
Разстройство с дефицит на мниманието и хиперактивност - ХАДВ 782,98 kb
Теории за дефицита, включващи нарушенията в четенето (дислексия) 867,85 kb
Типове родителско поведение и възможности за професионална взаимопомощ с родителите 1503,50 kb
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД "ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ"