„Българско сдружение за личностна алтернатива ” (БСЛА) е неправителствена организация в обществена полза, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2004 година. 

Сдружението възникна като част от проекта „Интеграция на хората с увреждания в социалния живот чрез осигуряване на работа”, финансиран по програма „Малки схеми” на Световна банка. Проектът бе иницииран от група млади хора, обединени от идеята да спомогнат за интеграцията на хората в неравностойно социално положение в обществения живот и утвърдят общовалидните човешки ценности. 

Опитът, който притежаваме натрупан през време на участия в различни национални и международни проекти в сферата на образованието, заетостта и екологията ни дават силната увереност и вяра, че усилията положени от нас няма да бъдат напразни и ще спомогнат за създаване на демократично гражданско общество, без разделения. Ние вярваме, че желанието за промяна се свежда единствено и само до предприемането на конкретни действия в името и за хората на България. 

Основните насоки на работа на БСЛА са: 

•Да подпомага интеграцията на хора и групи в неравностойно положение; 

•Да насърчава демократичните практики и развитието на гражданското общество; 

•Да съдейства и работи за осъществяване на трайни контакти и сътрудничество между неправителствените организации и държавните институции; 

•Да работи за защита на правата на децата и младите хора; 

Усилията ни са насочени към младите хора в България, които притежават необходимите личностни качества, желание и воля да превърнат себе си във водеща сила, за формирането на единно гражданско общество. 

Реализирани проекти:

В периода 2005-2011 г. БСЛА провежда веднъж годишно „Ден на кариерата за хора с увреждания” с финансовата подкрепа на европейски и национални програми.  

През 2006 година БСЛА съвместно със Столична община изгради в 17 столични училища частично достъпна архитектурна среда /външни рампи и естакади, адаптирани 17 санитарни помещения/, както и по една класна стая за приобщаващо образование за деца с физически увреждания, а от януари до април 2007 година изгради рампи, санитарнти възли и адптирани класни стаи за деца с физически увреждания в ОУ „Васил Априлов” в с. Синитево, общ. Пазарджик, в ОУ „Св. Паисий Хилендарски” в гр. Раднево, общ. Стара Загора, ОУ „Св. Кирил и Методий” в гр. Чирпан, общ. Стара Загора и ОУ „Шандор Петьофи” в гр. Хасково, общ. Стара Загора. 

През 2008 година реализирахме проект “Национална кампания и дебати "Дискриминацията е престъпление". Кампанията имаше за цел популяризирането на План Д на Европейската комисия и осведомяването на обществеността относно техните права и механизми за защита в случай на проявена дискриминация, в рамките на националното и европейско законодателство. Дългосрочна цел бе да се създадат предпоставки за успешно сътрудничество за разрешаването на проблемите на хората в неравностойно положение.

С подкрепата на ОП "Административен капацитет" Сдружението осъществи и проект "Повече възможности за хората с увреждания чрез повишаване капацитета на структурите на гражднаското общество". Като резултат от проекта се повишиха знанията и уменията на мрежа от 11 "Областни обществени съвета за социално включване на хора с увреждания" (ООССВХУ) за реализиране на местни политики и постигане на ефективно партньорство и диалог с органите на местната администрация.

През 2009-2010 г. реализирахме проект „Бъдеще за всички –кампания за реинтеграция и социално включване на младежи от специализираните институции”, финансиран по схема „За по-добро бъдеще на децата”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. В рамките на проекта в гр. Русе и гр. Хасково предоставяхме социално и психологично консултиране на младежи, от: 

специализирани институции в гр. Русе, с. Брестовица, с. Стърмен и гр. Хасково.             

През 2011 г. осъществихме проект: „Повишаване на възможностите за заетост, професионална реализация и самостоятелен живот на социално уязвими групи, напускащи специализираните институции в София”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд на Европейския съюз. Основната цел на нашата работа беше да се повиши качеството на живот на младежите, напускащи специализирани социални институции в столицата - Център за временно настаняване "Св. Димитър", Център за временно настаняване на сираци над 16 год. "Света София", ДОВДЛРГ „П.Р.Славейков” и  Социален учебно-професионален център „Княз Борис I”, посредством социална работа, обучение и психологическа подкрепа.

 
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД "ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ"