Настоящите наръчници за използване на софтуера за деца със СОП, дават подробна информация за използването на софтуера от всички, които са регистрирани в сайта - ученици, родители и специалисти, както и обща информация за начина на използване на игрите и навигационните елементи в тях.

Информацията в тях се отнася до: регистрация на профили, асоцииране на профили помежду си, редактиране на профили, използване на статистически модул, инструкциите за използване на игрите, навигация в игритие и др.

Общо описание на софтуера 75,48 kb
Игри - кратко съдържание 71,27 kb
Използвани източници - Модул Четене 122,57 kb
Технически наръчник за използване на софтуера 315,17 kb
Общи инструкции към игрите от софтуера 323,16 kb
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД "ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ"