„ Българско сдружение за личностна алтернатива ” (БСЛА) е неправителствена организация в обществена полза, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2004 година.

Сдружението възникна като част от проекта „Интеграция на хората с увреждания в социалния живот чрез осигуряване на работа”, финансиран по програма „Малки схеми” на Световна банка. Проектът бе иницииран от група млади хора, обединени от идеята да спомогнат за интеграцията на хората в неравностойно социално положение в обществения живот и утвърдят общовалидните човешки ценности.

Опитът, който притежаваме натрупан през време на участия в различни национални и международни проекти в сферата на образованието, заетостта и екологията ни дават силната увереност и вяра, че усилията положени от нас няма да бъдат напразни и ще спомогнат за създаване на демократично гражданско общество, без разделения. Ние вярваме, че желанието за промяна се свежда единствено и само до предприемането на конкретни действия в името и за хората на България.

Защо сме „Българско сдружение за личностна алтернатива"?

 • Българско - защото сдружението обединява само български граждани и лица и е създадена да подпомага и сътрудничи също на такива лица!
 • Защо сме сдружение – защото така сме по-силни!
 • Защо “личностна алтернатива” – защото вярваме в конкретните предимства и познания на всеки отделен човек - познания, насочена към подпомагане на тези, които могат и тези, които нашето общество малко или много е позабравило!

Основните насоки на работа на БСЛА са:

 • Да подпомага интеграцията на хората с увреждания в обществения живот;
 • Да насърчава демократичните практики и развитието на гражданското общество;
 • Да съдейства и работи за осъществяване на трайни контакти и сътрудничество между неправителствените организации и държавните институции;
 • Да работи за защита на правата на децата и младите хора;
 • Да организира и участва в програми свързани с опазването на природата и околната среда.

Управляващо тяло:

 • Радослав Янков – Икономист и Председател на Управителния съвет;
 • Орлин Денков – Икономист и Секретар на БСЛА;
 • Добромир Бориславов – Архитект и Координатор проекти;
 • Иван Христов - Продуцент и водещ на ток-шоу "Сблъсък", Член на Управителния съвет;
 • Андрей Арнаудов - Продуцент и водещ на ток-шоу "Сблъсък", Член на Управителния съвет.

Усилията ни са насочени към младите хора в България, които притежават необходимите личностни качества, желание и воля да превърнат себе си във водеща сила, за формирането на единно гражданско общество. Тези, които, ще поемат щафетата и завършат успешно интегрирането на България в голямото Европейско семейство и покажат за пореден път уникалността на нацията ни.

Нека докажем още веднъж, че съществува една отдавна позабравена черта у българина, а именно толерантността и желанието му за помощ.

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД "ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ"